Obszary doradztwa

Model operacyjny
- priorytetyzacja

Nauka w środowisku cyfrowym musi być ”szybka”, a działy szkoleń muszą szybko odpowiadać na wymagania dotyczące zawartości i przygotowania szkoleń – takie są w stosunku do nich stawiane wymagania przez biznes. Odnoszący sukcesy dział L&D musi codziennie działać tak, aby aktywnie zarządzać potrzebami szybko rosnącej bazy pracowników, obszarów biznesowych i stale pojawiających się nowych projektów, które wymagają wsparcia szkoleniowego. Korzystając z modelu opartego na procesach segregacji awaryjnej, pomagamy zespołom wdrożyć metodologię ustalania priorytetów i optymalizowania czasu i zasobów w celu uzyskania najlepszego zaangażowania i wpływu na działalność.

Analiza umiejętności zespołu L&D
– „Zarządzaj podróżą rozwojową pracownika”

Współpracujemy z firmami, aby określić mocne strony zespołu L&D i zidentyfikować luki związane z nowymi umiejętnościami, jakie są konieczne do i po transformacji. Należą do nich: dziennikarstwo, marketing cyfrowy i doradztwo w zakresie badania efektywności stosowania cyfrowych narzędzi szkoleniowych. DLC oferuje wyselekcjonowaną sieć ekspertów, z którymi dział L&D może współpracować w celu budowania nowych kompetencji w tym zakresie.

Budowanie strategii
materiałow szkoleniowych

W dalszym ciągu większość e-szkoleń publikowanych jest w standardzie SCORM, co umożliwia weryfikację aktywności użytkownika oraz raportowanie: kto, kiedy, co ukończył. Te dane są szczególnie ważne dla szkoleń związanych z regulacjami, tzw. compliance lub dla tych, które dopuszczają do wykonywania określonej pracy. Dziś platformy szkoleniowe wspierają również nowy model uczenia, zgodny ze strategią cyfrowego uczenia się (digital learning), który opiera się na koncepcji wspierania „doświadczenia pracownika”. To podejście odwracające dotychczasowe myślenie o e-learningu, związane z dystrybucją materiałów szkoleniowych, w kierunku budowania kultury organizacji uczącej się, czyli takiej, gdzie istnieje możliwość tworzenia treści szkoleniowych również przez pracowników, dzielenia się nimi z innymi oraz zapewnienia szybkiej reakcji szkoleniowej na wyzwanie biznesowe. By móc w pełni wykorzystać możliwości nowych platform i systemów służących uczeniu się, trzeba zmienić podejście i zbudować w tym zakresie strategię, czyli określić sposób działania dla wyzwań szkoleniowych, które uwzględnią również doświadczenie pracownika. Pracujemy z działami L&D nad budowaniem strategii związanych z określaniem formatów szkoleniowych możliwych do zastosowania w obliczu konkretnych potrzeb, celów i możliwości firmy.   

Maksymalizowanie efektu szkoleniowego.
Dzięki analizie danych

Paradoksalnie sami odbiorcy szkoleń, menedżerowie i liderzy mogą stanowić przeszkodę w rozwoju nowych form szkoleniowych i inwestycji na zakup technologii. Profesjonaliści L&D muszą posiadać narzędzia i umiejętności w prezentowaniu wartości inwestycji i korzyści, jakie wynikają z inwestowania w szkolenia i technologie szkoleniowe. Współpracujemy z zespołem L&D w celu wypracowania modelu szkoleniowego, który zapewni maksymalizację efektów szkolenia w oparciu dane dostępne w organizacji. Oferujemy także całodniowe warsztaty poświęcone temu, jak przygotować projekt szkoleniowy w oparciu o dostępne dane w organizacji, w celu zmaksymalizowania efektu szkoleniowego i jego wpływu na wyniki biznesowe. Organizacja ucząca się i społeczności wiedzy Dziś wyzywaniem jest projektowanie środowiska, w którym nauka i praca są „dwiema stronami tej samej monety”. Działy L&D muszą stać się projektantami takich środowisk uczenia się, muszą nauczyć się korzystać z narzędzi, dzięki którym takie podejście będzie możliwe do zrealizowania. Kiedyś w centrum korporacyjnego uczenia się był LMS. Dziś już tak nie jest. Rolę wiodącą przejmują w dużej mierze nowe systemy (funkcjonując samodzielnie lub integrując się z innymi), jak Learning Experience Platform (LXP).

Analiza danych

W oparciu o eBook Lori Niles-Hofmann "Data-Driven Learning Design" uczymy firmy wykorzystywać różne dostępne w organizacji źródła danych, aby one lepiej rozumiały potrzeby i preferencje odbiorców e-learningu. Analizując i porównując ze sobą różne źródła danych (pochodzące z wielu systemów funkcjonujących w firmie), jesteśmy w stanie określić profil „cyfrowego języka ciała” danej grupy pracowników. Takie podejście umożliwi najlepsze z możliwych dopasowanie oferty szkoleniowej przez dział L&D. Jest to wyjście poza myślenie w kategoriach treści szkoleniowych (content), a pójście w kierunku faktycznych potrzeb, preferencji, sposobu zachowania i nawyków osób, dla których projektujemy programy szkoleniowe. Analiza danych umożliwia lepsze łączenie faktycznych potrzeb rozwojowych pracowników z jego codziennymi obowiązkami i wyzwaniami, przy jednoczesnym uwzględnieniu jego sposobów (nawyków) poruszania się w cyfrowym świecie aplikacji. Metodologia ta usprawnia proces projektowania i dostarczania szkoleń. W konsekwencji, dzięki zwiększonemu zaangażowaniu ich użytkowników, realizowane projekty e-szkoleń mają większą efektywność. 

Pomagamy działom L&D w budowaniu:

organizacji uczącej się (opartej na ciągłym przepływie wiedzy i informacji w wielu kierunkach oraz na styku różnych kompetencji w firmie) systemowego zarządzania wiedzą, rozumianego jako dzielenie się wiedzą z wykorzystaniem mechanizmów społecznościowych (social i collaborative learning) projektowaniu środowiska służącemu „just in time” learning immersyjnych środowisk uczenia z wykorzystaniem VR, AR oraz Mixed Reality